Κυριακή, 22 Ιουνίου 2014

Αύριο στις 8:30 π.μ. η Συνεδρίαση «Οικονομικής Επιτροπής»


ΔΕKA ΠENTE(15) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της 16ης τακτικής Συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής» του Δήμου Πεντέλης, η οποία  θα διεξαχθεί την Δευτέρα 23 Ιουνίου στις στις 8:30 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν. 3852/7-6-2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Θα συζητηθούν & θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση προσφυγής κατά της υπ’αριθμ. 27114/21467/26-5-2014 απόφασης του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 79/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
2. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2014 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
3. Εγκριση – ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014 (Απόδοση στις
Σχολικές Επιτροπές και επιχορηγήσεις στα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πεντέλης Ο.Κ.Π.Α & Ο.Π.Α.Θ.).
4. Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών δικηγόρου Φλέγκα Παναγιώτας (Υπόθεση ΓΕΩΛΙΧΕΠΕ).
5. Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών δικηγόρου Φλέγκα Παναγιώτας (Υπόθεση Τσουκλείδηκαι λοιπών).
6. Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών δικηγόρου Φλέγκα Παναγιώτας (Υπόθεση Μιχ.Καραμπαγλίδη, Αθ. Καραπάνου, Βαλ. Μπούρα).

7. Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών δικηγόρου Φλέγκα Παναγιώτας (Νομική υποστήριξητου Δημάρχου Πεντέλης).
8. Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών δικηγόρου Μπελεσιώτη Χρίστου (Αγωγή Ν. Γιακουμάτου κατά Δήμου Πεντέλης).
9. Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών δικηγόρου Φωτοπούλου Κατερίνας (Υπόθεσηαναγνώρισης δικαιούχων Σοφίας χήρας Π. Σικιώτη κ.λπ.).
10. Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών δικηγόρου Βασιλειάδου – Παχούλη Ελένης (Υποθέσεις δικαιούχων Γ. Πόγκα, Νικ. Ρεμούνδου, Ι. Γκατζόλη και λοιπών και Π. Αντωνακάκου).
11. Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών δικηγόρου Σπυρόπουλου Στέργιου (Αίτηση ακυρώσεωςτης υπ’ αριθμ 4068/2010 απόφ. του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής περί απομάκρυνσης μπαζών από θέση «Λατομείο Μπουζάκι»).
12. Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών δικηγόρου Tσικίνη Άννας – Μαρίας (Αγωγές Φ. Γαλάνη και Ε. Μαυρογιάννη κατά Δήμου Πεντέλης).
13. Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πραγματοποίηση ετήσιου ελέγχουΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Πεντέλης και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου.
14. Eξέταση αιτήσεων περί εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με το Ν.4257/2014.
15. Εγκριση της υπ’ αριθμ. 640/2014 απόφασης Δημάρχου Πεντέλης, περί απευθείας ανάθεσηςπρομήθειας δύο αντλιών ακαθάρτων λυμάτων στο Δήμο Πεντέλης, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΚΑΨΑΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου