Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

Αύριο η συνεδρίαση της «Επιτροπής Μεταναστών Δήμου Πεντέλης»

Η «Ενημέρωση για εκπαίδευση των μεταναστών στην  ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό,  σύμφωνα με το Πρόγραμμα «Οδυσσέας ΑΠ8» του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης», είναι το μοναδικό θέμα που θα απασχολήσει  την συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών», η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου στις 2:00 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου οδός Καλαμβόκη 2Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3852/7.6.2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".
                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
                                           ΚΑΒΟΥΡΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου