Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

Την Τρίτη η σύγκληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΙΚΟΣΙENA(21) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της  21ης τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του «Δημοτικού Συμβουλίου», που θα διεξαχθεί την Τρίτη 1 Οκτωβρίου στις 6:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια).
Θα συζητηθούν & θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
Θέµα 1ο: Περί καθορισµού νέας ηµεροµηνίας διεξαγωγής της Ειδικής Συνεδρίασης του∆ηµοτικού Συµβουλίου για την πραγµατοποίηση του απολογισµού πεπραγµένων της ∆ηµοτικήςΑρχής έτους 2012, µετά την αναβολή της 24ης Ειδικής Συνεδρίασης λόγω των απεργιακώνκινητοποιήσεων της Α.∆.Ε.∆.Υ.
Θέµα 2ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίεςαποκατάστασης προβληµάτων Η/Μ εγκαταστάσεων στο ∆ηµοτικό Σχολείο Πεντέλης.
Θέµα 3ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Έργα υποδοµής 3ης – 4ης Γειτονιάς ∆.Κ.Μελισσίων ∆ήµου Πεντέλης» Α/Μ: 40/2012.
Θέµα 4ο: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικό του έργου«Κατασκευή Κοινωνικού Κέντρου στο Κ.Φ. 269 1ης Γειτονιάς του ∆ήµου Μελισσίων».
Θέµα 5ο: Πρόταση για τη διάθεση ποσού 36.705,76 € από τον Οργανισµό Λαϊκών ΑγορώνΑττικής για τη λειτουργία αγορών του ∆ήµου Πεντέλης του τρέχοντος έτους.
Θέµα 6ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από τέλος καθαριότητας προαυλίουχώρου του Ι.Ν.Προφήτη Ηλία της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν.Πεντέλης.
Θέµα 7ο: ∆ιαγραφή βεβαιωµένων οφειλών ΤΑΠ για το ακίνητο επί της οδού
Κωνσταντινουπόλεως αρ. 15 στη ∆ηµοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης.
Θέµα 8ο: ∆ιαγραφή οφειλών ΤΑΠ, έτους 2008, 2009 & 2010 από τους Χ.Κ. 637/1-11-2012, 638/1-11-2012 και 639/1-11-2012 για το ακίνητο επί της οδού Περικλέους 24-26 στη ∆.Κ. Ν.Πεντέλης.
Θέµα 9ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από παράβολο άδειας διαµονήςαλλοδαπού.
Θέµα 10ο: ∆ιαγραφή οφειλής ΤΑΠ έτους 2010 από τον Χ.Κ. 363/18-7-2011 για το ακίνητο επίτων οδών Γλάδστωνος αρ.24 και Κολοκοτρώνη στη ∆.Κ. Πεντέλης.
Θέµα 11ο: ∆ιαγραφή οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΤΑΠ (∆ηµοτικής Ενότητας Πεντέλης).
Θέµα 12ο: ∆ιαγραφή βεβαιωµένης οφειλής από δικαίωµα υπέρ ΕΥ∆ΑΠ κατασκευής αγωγούαποχέτευσης στον Χ.Κ. 247/24-4-2013.
Θέµα 13ο: ∆ιαγραφή βεβαιωµένης οφειλής από δαπάνη κατασκευής αγωγού αποχέτευσης στη∆ηµοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης, στον Χ.Κ. 22/31-10-2005.
Θέµα 14ο: 12η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2013.
Θέµα 15ο: Επιχορήγηση συλλόγου «Φίλων Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιµακίου Πεντέλης»
Θέµα 16ο: Έγκριση ψήφιση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες εκδήλωσης 28ης Οκτωβρίουπροϋπολογισµού έτους 2013.
Θέµα 17ο: Έγκριση έναρξης διαδικασίας εκµίσθωσης χώρου επιφανείας 3 Μ2 µε σκοπό τηντοποθέτηση αυτόµατων πωλητών στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Καλαµβόκη 2Α –Μελίσσια) µεδιαδικασίες προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας (Π.∆. 270/81).
Θέµα 18ο: Έγκριση εκκίνησης (∆ιενέργειας) της διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισµού(µειοδοτικού) για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης όλων των οχηµάτων και µηχανηµάτων του∆ήµου.
Θέµα 19ο: Έγκριση διενέργειας προµήθειας ακατέργαστου άλατος για τις ανάγκες του ∆ήµουΠεντέλης έτους 2013-2014, µε τις διαδικασίες του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού (κριτήριοκατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) συνολικού κόστους µελέτης µε ΦΠΑ37.968,00 € (ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 36/2013 Τ.Υ.) έτους 2013-2014.
Θέµα 20ο: Έγκριση έναρξης διαδικασίας εκµίσθωσης – ∆ιάθεση χώρου Επιφανείας 861,50 τ.µ. για την λειτουργία Παιδότοπου στη ∆ηµοτική Κοινότητα Πεντέλης του ∆ήµου Πεντέλης.
Θέµα 21ο: Συµµετοχή του ∆ήµου σε διηµερίδα της Επιτροπής Πολιτισµού και Αθλητισµού τηςΚΕ∆Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου