Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Στις 6:00 μ.μ, η συνεδρίαση του «Δημοτικού Συμβουλίου»

ΕΙΚΟΣΙΠENTE θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της  21ης τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του «Δημοτικού Συμβουλίου», που θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη στις 6:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια).
Θα συζητηθούν & θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
Θέμα 1ο: Μετατόπιση ημερομηνίας διεξαγωγής της Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2012, λόγω  των απεργιακών κινητοποιήσεων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Θέμα 2ο: Διατύπωση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί άρσης ασυμφωνίας στο Ο.Τ.86 επί της οδού 25ης Μαρτίου της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης (Εισήγηση υπ’αριθμ.πρωτ.1392/18-2-2013 Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης.
Θέμα 3ο: Διατύπωση  εισήγησης  προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης με θέμα : «Σημειακές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης» (Μελέτη υπ’ αριθμ. 14/2013  Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης).                        
Θέμα 4ο: Δυνατότητα παράτασης  ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων στις Δημοτικές Κοινότητες Νέας Πεντέλης, Πεντέλης και Μελισσίων, σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. 29/2013 και 33/2013 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Θέμα 5ο: Διατύπωση  εισήγησης  προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση  απόφασης περί έγκρισης Υψομετρικής Μελέτης πεζοδρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 20 - 22 της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων  (Εισήγηση υπ’ αριθμ. πρωτ.  ΔΠΕ 1263,1354/2-7-2013 Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης).               
Θέμα 6ο: Διατύπωση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί τροποποίησης του Σχεδιαγράμματος του Κοιμητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης  (Εισήγηση υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΠΕ 1292,1298,1297/24-7-2013 Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης).
Θέμα 7ο: Διατύπωση  εισήγησης  προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την κοπή ξερών δένδρων.  
Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης με ίδιους πόρους του Δήμου Πεντέλης της δαπάνης – προϋπολογισμού 240.000,00 € συμπ.ΦΠΑ – για την κατασκευή τμήματος του υπογείου, του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)
Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για την στελέχωση με προσωπικού του ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.
Θέμα 10ο: Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΓ.ΣΙΛΑ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΛΕΞ. ΔΙΑΚΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Α/Μ: 78/2012 Τ.Υ. βάσει του άρθρου 52 Ν.3669/08.
Θέμα 11ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 (Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής)
Θέμα 12ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή  Κοινωνικού Κέντρου στο Κ.Φ. 269 1ης Γειτονιάς του Δήμου Μελισσίων» Α/Μ: 30/02.
Θέμα 13ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διάστρωση Αντιολισθηρών Σκυροδεμάτων (Αργυροκάστρου)» Α/Μ: 16/2010.
Θέμα 14ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Διανοίξεις διαφόρων οδών έτους 2008» Α/Μ: 18/2008.
Θέμα 15ο: Διάλυση Σύμβασης του έργου «Κατασκευή εσοχών έτους 2009» Α/Μ: 25/2009.
Θέμα 16ο: Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο ανακατασκευή οδού Παπαδιαμάντη της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης Α/Μ: 15/13 Τ.Υ. βάσει του άρθρου 52 του Ν.3669/08                                                                                  
Θέμα 17ο: 11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013.       
Θέμα 18ο:  Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας λογισμικών προγραμμάτων & της εκτέλεσης των απαραίτητων εργασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία του, ως επέκταση του προγράμματος Οικονομικής διαχείρισης με εφαρμογές Επιχειρησιακού Προγράμματος, Τεχνικού Προγράμματος και Προγράμματος διαχείρισης Προσωπικού του Δήμου προϋπολογισμού έτους 2013, συνολικού ποσού 18.942,00 € με απευθείας ανάθεση για λόγους αποκλειστικότητας.
Θέμα 19ο: Περί καθορισμού δόσεων για την εξόφληση οφειλών που δεν έχουν βεβαιωθεί ταμειακά.
Θέμα 20ο: Διαγραφή χρεώσεων από τους χρηματικούς καταλόγους 105/1-3-2012, 106/1-3-2012 και 249/24-4-2013 που αφορούν δαπάνη για κατασκευή αγωγού αποχέτευσης επί της οδού Πανός 11 στη Δημ.Ενότητα Πεντέλης.
Θέμα 21ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από παράβολο άδειας διαμονής αλλοδαπού.
Θέμα 22ο: Ορισμός διαχειριστών τηρουμένων λογαριασμών του Δήμου Πεντέλης για τα έτη 2013-2014.
Θέμα 23ο: Έγκριση απολογισμών ετών 2011 & 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης».
Θέμα 24ο: 3η Κατανομή ΚΑΠ έτους 2013 Λειτουργικών Δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές.

Θέμα 25ο: Υποβολή  πρότασης στα πλαίσια της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»  Κατηγορία πράξης: Δράσεις για τον πολιτισμό στην εκπαίδευση ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σύγκλισης». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου