Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

Στις 9:00 π.μ. συνεδριάζει η «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής»

ΠENTE θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της 7ης τακτικής δημόσιας συνεδρίασης της «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», που θα διεξαχθεί σήμερα Παρασκευή 28 Ιουνίου στις 9:00 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια).
Θα συζητηθούν & θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος περί παραχώρησης της Πλατείας Αγ. Γεωργίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων, για την πραγµατοποίηση εκδήλωσης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Πεντέλης, την 1η Ιουλίου 2013.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αφαίρεση αδείας και την κατεδάφιση περιπτέρου επί της οδού Σισµανογλείου, της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων.
3. ∆ιατύπωση εισήγησης προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης µε θέµα : «Μονοδρόµηση της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στη ∆ηµοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης» (Μελέτη υπ’ αριθµ. 15/2013 ∆/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδοµίας & Λειτουργιών Πόλης).

4. ∆ιατύπωση εισήγησης προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης µε θέµα : «∆υνατότητα παράτασης ωραρίου λειτουργίας φαρµακείων στις ∆ηµοτικές Κοινότητες Νέας Πεντέλης και Πεντέλης» (Εισήγηση υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆ΠΕ 11728/22-5- 2013 ∆/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδοµίας & Λειτουργιών Πόλης).
5. ∆ιατύπωση εισήγησης προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την τροποποίηση σχεδίου στο Ο.Τ. 188Β της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων (Eισήγηση υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆ΠΕ 1239/20-4-2013 ∆/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδοµίας & Λειτουργιών Πόλης).

                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


                                 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΚΑΨΑΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου