Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Στις 6:00 μ.μ, η συνεδρίαση του «Δηµοτικού Συµβουλίου»

ΔEKAΟΚΤΩ(18) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της 15ης τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του «Δηµοτικού Συµβουλίου», που θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 18 Ιουνίου στις 6:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια).
Θα συζητηθούν & θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
Θέµα 1ο: ∆ιενέργεια κλήρωσης θέσεων για την εµποροπανήγυρη Αγίου Πνεύµατος στη ∆ηµοτική Κοινότητα Πεντέλης του ∆ήµου µας.
Θέµα 2ο: Σηµειακές παρεµβάσεις επί της οδού Νέστορος στη ∆ηµοτική Κοινότητα Μελισσίων Α/Μ: 13/2013 ∆.Π.Ε. 
(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Θέµα 3ο: Έκδοση κανονιστικής απόφασης µε θέµα: «Νέα θέση για τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς επί της οδού Π.Π.Γερµανού, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Μελισσίων» Α/Μ: 12/2013 ∆.Π.Ε.
(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Θέµα 4ο: Λήψη απόφασης περί απολογισµού πεπραγµένων ∆ηµοτικής Αρχής (άρθρο 217 του
Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και άρθρο 14 Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Α.∆.Σ. 154/2011).
Θέµα 5ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές Πεζοδροµίων
έτους 2009» Α/Μ: 27/2008.
Θέµα 6ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βαφή Κρασπέδων οδών»
Α/Μ: 57/2004.
Θέµα 7ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Πεζοδρόµων
2010 (οδός Ηπείρου)» Α/Μ: 7/2010.
Θέµα 8ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίων» Α/Μ:33/2009.
Θέµα 9ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδοστρωµάτων» Α/Μ: 4/2010.
Θέµα 10ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση χώρων ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου» Α/Μ: 17/2007
Θέµα 11ο: Έγκριση εκκίνησης (διενέργειας) της διαδικασίας του ανοικτού διαγωνισµού(µειοδοτικού) για την παροχή υπηρεσιών συλλογής και µεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων και νοσοκοµειακών µη µολυσµατικών απορριµµάτων κοινοχρήστων χώρων και δηµοτικών κτιρίων έτους 2013 λόγω αδυναµίας εκτέλεσής της από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου διότι δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό (ίδια µέσα Ν.3979/2011 άρθρο 61 παρ.1).
Θέµα 12ο: Έγκριση του από 5 Ιουνίου πρακτικού της επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης
προσφορών µε απευθείας ανάθεση µετά από άγονο πρόχειρο διαγωνισµό προµήθειας
Κατασκευαστικών υλικών (οµάδα Α’, Β’, Γ’, & ΣΤ’) µε κριτήριο κατακύρωσης ενιαίου ποσοστού
έκπτωσης επί των τιµών της µελέτης & κατακύρωση του αποτελέσµατος.
Θέµα 13ο: 7η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2013.
Θέµα 14ο: Συµµετοχή του ∆ηµάρχου Στεργίου-Καψάλη ∆ηµητρίου και του Προϊσταµένου
∆/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας Παναγόπουλου Αντωνίου στις εκδηλώσεις για την επίσηµη τελετή
του Συµφώνου των ∆ηµάρχων στις Βρυξέλλες στις 24/6/2013.
Θέµα 15ο : Αποδοχή και κατανοµή ΣΑΤΑ έτους 2013 & Ανακατανοµή ΣΑΤΑ 2011-2012-2013.
Θέµα 16ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από δηµοτικά τέλη και δηµοτικό φόρο
στην εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ.
Θέµα 17ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 100,00 € από το τέλος
καθαριότητας του προαυλίου χώρου του Ι.Ν.Προφήτη Ηλία της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Ν.Πεντέλης.
Θέµα 18ο: 3η και 4η Αναµόρφωση Π/Υ του ν.π.δ.δ. «Οργανισµός Πολιτισµού και Αθλητισµού

∆ήµου Πεντέλης» για το έτος 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου