Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

Στις 8:30 π.μ. η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής» Πεντέλης

ENΤΕΚΑ(11) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της 7ης τακτικής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής», η οποία που θα διεξαχθεί σήμερα Παρασκευή  14 Μαρτίου στις 8:30 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου(οδός Καλαμβόκη 2Α), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
Θα συζητηθούν & θα ληφθούν αποφασεις στα παρακάτω θέματα:
1. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για τη Νομική Υποστήριξη του Δημάρχου Πεντέλης.         
2. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για τη Νομική Υποστήριξη του πρώην Αντιδημάρχου Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης.   
3. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του        17ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Αριθμός Κλήσης 63651/2013), κατά την εκδίκαση της έφεσης που άσκησε ο Δήμος Πεντέλης κατά της υπ' αριθμ. 8935/2007 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 
4. Συμβιβαστικός καθορισμός καταβλητέας προς το Δήμο Πεντέλης αποζημιώσεως λόγω προσκυρώσεως, εξωδίκως, με τιμή μονάδος βάσει της ισχύουσας αντικειμενικής τιμής, στο   Ο.Τ. 218 της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων Δήμου Πεντέλης.
5. 1η και 2η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 (Υπ’ αριθμ. πρωτ. 8626/7205/24-2-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).         
6. Eγκριση Μελέτης, καθορισμός όρων διακήρυξης, έγκριση – ψήφιση διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 και συγκρότηση επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια κατασκευαστικών υλικών, ασφαλτικού μίγματος και παρομοίων ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Πεντέλης έτους 2014.                  
7. Εγκριση Μελέτης – Τεχνικής Περιγραφής και έγκριση ψήφιση – διάθεσης πίστωσης του  προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης φιλοξενίας (web hosting), συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και αναβάθμισης του δημοτικού ιστότοπου Δήμου Πεντέλης έτους 2014.          
8. Εγκριση – ψήφιση διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 για την κάλυψη δαπάνης εξόδων κηδείας αποβιώσαντος δημοτικού υπαλλήλου.       
9. Εγκριση – ψήφιση διάθεσης διαφόρων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014, που αφορούν σε δαπάνες.  
10. Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πραγματοποίηση ετήσιου ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Πεντέλης και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου.
11. Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών της δικηγόρου Σιουρούνη – Βόγλη Παρασκευής.

                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΚΑΨΑΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου