Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

Στις 8:30 π.μ. η Συνεδρίαση «Οικονομικής Επιτροπής»

ΔΕKA(10) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της 17ης τακτικής Συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής» του Δήμου Πεντέλης, η οποία  θα διεξαχθεί σήμερα Παρασκευή 11 Ιουλίου στις 8:30 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Θα συζητηθούν & θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση ανακοπής, αναστολής εκτέλεσης και προσωρινής διάταξης, κατά της υπ' αριθμ. 4/2014 απόφασης του ΙΚΑ κατάτου Δήμου Πεντέλης.
2. Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών δικηγόρου Κτενά Νικολάου (Υπόθεση αγωγής Αλ. Σταθάκη κατά Δήμου).
3. Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών δικηγόρου Φλέγκα Παναγιώτας (Συζήτηση αίτησης αναστολής του Δήμου κατά Καραμπαγλίδη κ.λπ.)
4. Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών δικηγόρου Φλέγκα Παναγιώτας (Συζήτηση αίτησης αναστολής του Δήμου κατά ΓΕΩ.Λ.ΙΧ. ΕΠΕ).
5. Απόδοση δαπανών Παγίας Προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων.

6. Απόδοση δαπανών Παγίας Προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης, απαλλαγή υπολόγου και ορισμός νέου υπολόγου.7. Eξέταση αιτήσεων περί εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με το Ν.4257/2014.
8. Eγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων και νοσοκομειακών μη μολυσματικών απορριμμάτων του Δήμου Πεντέλης έτους 2014-15, που απέβη άγονος, και λήψη απόφασης για την επανάληψη του διαγωνισμού.
9. Eγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους 2014-15, που απέβη άγονος, και λήψη απόφασης για την επανάληψη του διαγωνισμού ή τηναπευθείας ανάθεση (μέσω διαπραγμάτευσης) της προμήθειας.
10. Eγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πρόνοιας και Αλληλεγγύης» Δήμου Πεντέλης έτους 2014-15, και κατακύρωση του αποτελέσματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου