Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

Την Πέμπτη η 14η τακτική Συνεδρίαση του «Δημοτικού Συμβουλίου» Πεντέλης


OKTΩ(8) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της 14ης τακτικής Συνεδρίασης του «Δημοτικού Συμβουλίου» Πεντέλης, η οποία  θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Θα συζητηθούν & θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών 1ης  τακτικής συνεδρίασης έτους 2014.
Θέμα 1ο : Αποδοχή και κατανομή ποσού 75.000 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας για το έτος 2014.
Θέμα 2ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.
Θέμα 3ο: Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2014 (Υποβολή έκθεσης από την Οικονομική Επιτροπή).
Θέμα 4ο: Αναμόρφωση του Ο.Π.Δ. Δήμου Πεντέλης έτους 2014 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).
Θέμα  5ο: Έγκριση του από 15 Ιουλίου 2014 πρακτικού της επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών με απευθείας ανάθεση, μετά από άγονο πρόχειρο διαγωνισμό, προμήθειας κατασκευαστικών υλικών (ομάδα Α’, Β’ & Γ’) με κριτήριο κατακύρωσης ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί της τιμών της μελέτης & κατακύρωση του αποτελέσματος.
Θέμα 6ο: Έγκριση του από 17 Ιουλίου 2014 πρακτικού της επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών με απευθείας ανάθεση μετά από άγονο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας (φρέσκου) γάλακτος του προσωπικού του Δήμου έτους 2014 – 2015 με κριτήριο κατακύρωσης την συμφέρουσα οικονομική προσφορά επί της τιμής της μελέτης & κατακύρωση του αποτελέσματος.
Θέμα 7ο:  5η Αναμόρφωση Π/Υ του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης».
Θέμα 8ο: 6η Αναμόρφωση Π/Υ του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου