Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Στις 8:30 π.μ, η συνεδρίαση της «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

ΔΥΟ(2) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της 15ης τακτικής Συνεδρίασης της «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», που θα διεξαχθεί, σήμερα  Πέµπτη 12 Δεκεμβρίου στις 8:30 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Θα συζητηθούν & θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. ∆ιατύπωση εισήγησης προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης µε θέµα: «Σηµειακές παρεµβάσεις στο οδικό δίκτυο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ∆ήµου Πεντέλης» Α/Μ: 16/2013 ∆.Π.Ε.
2. ∆ιατύπωση εισήγησης προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης µε θέµα: «Λειτουργία κουρείων - Κοµµωτηρίων-Καταστηµάτων περιποίησης άκρων σε περιοχές µε χρήση Αµιγούς κατοικίας εντός των ∆ιοικητικών ορίων του ∆ήµου Πεντέλης».

                                    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΚΑΨΑΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου