Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Στις 8:30 π.μ, η συνεδρίαση «Οικονοµικής Επιτροπής»

ΠΕΝΤΕ(5) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της 20ης τακτικής Συνεδρίασης «Οικονοµικής Επιτροπής», που θα διεξαχθεί, σήμερα Παρασκευή 29 Νοεμβρίου στις 8:30 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Θα συζητηθούν & θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Oρισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση αγωγής κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για διόρθωση κτηµατολογικής εγγραφής στο Ο.Τ. 151 της ∆.Κ. Μελισσίων, καθώς και για την εκπροσώπηση του ∆ήµου Πεντέλης ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
2. Εγκριση Τεχνικής Περιγραφής, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση σχεδίου σύµβασης και έγκριση – ψήφιση διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισµού έτους 2013, για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕ∆Ο∆ΡΟΜΙΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΜΠΑΛΑΣΑΚΗ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ∆.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ» - Α.Μ. 33/2013 Τ.Υ.
3. Εγκριση Μελέτης, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση σχεδίου σύµβασης και έγκριση – ψήφιση διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισµού έτους 2013, για το έργο «ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΣΤΗ ∆.Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» - Α.Μ. 45/2013 Τ.Υ.
4. Εγκριση Πρακτικών επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών για την εκµίσθωση χώρου επιφανείας 3 τ.µ. για την τοποθέτηση δύο (2) αυτόµατων πωλητών στο ∆ηµαρχείο ∆ήµου Πεντέλης, επί της οδού Καλαµβόκη 2α - Μελίσσια, και κατακύρωση του αποτελέσµατος του πλειοδοτικού διαγωνισµού.
5. Εγκριση - ψήφιση διάθεσης διαφόρων πιστώσεων του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου