Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013

Στη θέση του Αντώνη Καβουρίδη, Αντιδήμαρχος ο Θεόδωρος Αποστολόπουλος

Ο Δήμαρχος  Πεντέλης αποδέχθηκε την παραίτηση του κου Αντώνιου  Καβουρίδη για επαγγελματικούς λόγους  από τη θέση του Αντιδημάρχου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Πεντέλης.
Ορίζει από 27η Αυγούστου 2013 Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Κοινότητας  Νέας Πεντέλης τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κο Θεόδωρο Αποστολόπουλο, ο οποίος θα προσφέρει τις υπηρεσίες  του αμμισθί, με τις παρακάτω αρμοδιότητες   που έχουν σχέση με:
Την λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας, Γραφείου κίνησης, συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού, 
Ηλεκτροφωτισμού, Πράσινου, Προμηθειών, Πολιτικής Προστασίας
Την λειτουργία της Δημ. Συγκοινωνίας - Των Παιδικών χαρών - Την λειτουργία και συντήρηση των κτιρίων των Ν.Π.Δ.Δ. - Των σχολικών κτιρίων - Των δημοτικών κτιρίων
3. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος υπογράφει όλα τα έγγραφα της αρμοδιότητας του και οι αρμοδιότητες αυτές εκτελούνται σύμφωνα με τις διοικητικές διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά στο πλαίσιο λειτουργίας των συστημάτων του Δήμου.
4. Σε περίπτωση νομίμου κωλύματος του  αντιδημάρχου οι αρμοδιότητες που του μεταβιβάζονται με την παρούσα  θα ασκούνται από το Δήμαρχο ή άλλο Αντιδήμαρχο που θα ορίζω.
5. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του  δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκλησή του από τη θέση του αντιδημάρχου, πριν τη λήξη της θητείας του, είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
6. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου,  να κοινοποιηθεί δε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, και στον προϊστάμενο της Ταμειακής Υπηρεσίας (με δείγμα υπογραφής του Αντιδημάρχου), καθώς και στους προϊσταμένους των Δ/σεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων του Δήμου.

                                                       Ο Δήμαρχος  Πεντέλης
                                                 Δημήτριος  Στεργίου - Καψάλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου